Phân tích xây dựng

public class BuildAnalysis
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.BuildAnalysis


Trình bày kết quả của một phân tích bản dựng duy nhất.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, boolean hasTestsArtifacts)

Phương pháp công cộng

boolean deviceImageChanged ()
boolean hasChangesInTestsArtifacts ()
boolean hasTestsArtifacts ()
static BuildAnalysis mergeReports ( reports) mergeReports ( reports)
void setChangesInTests (boolean hasChanges)
String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Phân tích xây dựng

public BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, 
                boolean hasTestsArtifacts)

Thông số
deviceImageChanged boolean

hasTestsArtifacts boolean

Phương pháp công cộng

thiết bịHình ảnh đã thay đổi

public boolean deviceImageChanged ()

Trả lại
boolean

hasChangesInTestsArtifacts

public boolean hasChangesInTestsArtifacts ()

Trả lại
boolean

hasTestsArtifacts

public boolean hasTestsArtifacts ()

Trả lại
boolean

hợp nhấtBáo cáo

public static BuildAnalysis mergeReports ( reports)

Thông số
reports

Trả lại
BuildAnalysis

setChangesInTests

public void setChangesInTests (boolean hasChanges)

Thông số
hasChanges boolean

toString

public String toString ()

Trả lại
String