Uchwyt wyników pakietu

public class SuiteResultHolder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Obiekt pomocniczy ułatwiający serializację i deserializację wyników wywołania.

Streszczenie

Pola

public int completeModules

public IInvocationContext context

Kontekst wywołania, które wygenerowało te wyniki.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Mapa abi każdego modułu.

public long passedTests

public runResults

Zbiór wszystkich wyników wywołania.

public long startTime

public int totalModules

Konstruktorzy publiczni

SuiteResultHolder ()

Pola

kompletneModuły

public int completeModules

kontekst

public IInvocationContext context

Kontekst wywołania, które wygenerowało te wyniki.

Koniec czasu

public long endTime

nieudane testy

public long failedTests

nazwa hosta

public String hostName

modułyAbi

public  modulesAbi

Mapa abi każdego modułu.

zdał testy

public long passedTests

uruchomWyniki

public  runResults

Zbiór wszystkich wyników wywołania.

czas rozpoczęcia

public long startTime

łącznieModuły

public int totalModules

Konstruktorzy publiczni

Uchwyt wyników pakietu

public SuiteResultHolder ()