BộKết quảNgười giữ

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


Đối tượng trợ giúp giúp dễ dàng tuần tự hóa và giải tuần tự hóa các kết quả lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public int completeModules

public IInvocationContext context

Bối cảnh của lệnh gọi đã tạo ra những kết quả này.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

Bản đồ abi của mỗi mô-đun.

public long passedTests

public runResults

Tập hợp tất cả các kết quả từ lời gọi.

public long startTime

public int totalModules

Nhà thầu xây dựng công cộng

SuiteResultHolder ()

Lĩnh vực

mô-đun hoàn chỉnh

public int completeModules

bối cảnh

public IInvocationContext context

Bối cảnh của lệnh gọi đã tạo ra những kết quả này.

thời gian kết thúc

public long endTime

thử nghiệm thất bại

public long failedTests

tên máy chủ

public String hostName

moduleAbi

public  modulesAbi

Bản đồ abi của mỗi mô-đun.

đã vượt qua bài kiểm tra

public long passedTests

chạyKết quả

public  runResults

Tập hợp tất cả các kết quả từ lời gọi.

thời gian bắt đầu

public long startTime

tổng số mô-đun

public int totalModules

Nhà thầu xây dựng công cộng

BộKết quảNgười giữ

public SuiteResultHolder ()