SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Người giữ đối tượng để chuẩn bị và phá bỏ thời gian của một mô-đun.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

nhà thầu công cộng

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

nhà thầu công cộng

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Thông số
prepTime long

tearTime long

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String