จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Object holder for the preparation and tear down time of one module.

Summary

Fields

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Public constructors

ModulePrepTimes(long prepTime, long tearTime)

Public methods

String toString()

Fields

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Public constructors

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Parameters
prepTime long

tearTime long

Public methods

toString

public String toString ()

Returns
String