با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

XmlSuiteResultFormatter.RunHistory

public static final class XmlSuiteResultFormatter.RunHistory
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.result.suite.XmlSuiteResultFormatter.RunHistory


Helper object for JSON conversion.

Summary

Fields

public String commandLineArgs

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public long passedTests

public long startTime

Public constructors

RunHistory()

Fields

commandLineArgs

public String commandLineArgs

endTime

public long endTime

failedTests

public long failedTests

hostName

public String hostName

passedTests

public long passedTests

startTime

public long startTime

Public constructors

RunHistory

public RunHistory ()