Thử lạiChuẩn bịQuyết định

public class RetryPreparationDecision
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryPreparationDecision


Một Lớp để mô tả các quyết định về việc có nên thử chuẩn bị lại và chạy mô-đun không thành công hay không. Nhìn chung sẽ có 3 trường hợp xảy ra: - NO_NEED_RETRY: Không cần chuẩn bị lại nhưng cần dừng chạy mô-đun. - RETRIED_SUCCESS: Không cần chuẩn bị lại và không cần dừng chạy mô-đun. - RETRIED_FAILED: Cần thử lại quá trình chuẩn bị nhưng không cần dừng quá trình chạy module.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RetryPreparationDecision (boolean shouldRetry, boolean shouldFailRun)

Phương pháp công khai

Throwable getPreviousException ()

Trả về ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

void setPreviousException (Throwable exception)

Đặt ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

boolean shouldFailRun ()

Trả về việc có dừng chạy mô-đun hay không.

boolean shouldRetry ()

Trả về việc có thử lại việc chuẩn bị mô-đun hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thử lạiChuẩn bịQuyết định

public RetryPreparationDecision (boolean shouldRetry, 
                boolean shouldFailRun)

Thông số
shouldRetry boolean

shouldFailRun boolean

Phương pháp công khai

nhận được Ngoại lệ trước đó

public Throwable getPreviousException ()

Trả về ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

Trả lại
Throwable

setPreviousException

public void setPreviousException (Throwable exception)

Đặt ngoại lệ trước đó sau khi thử lại.

Thông số
exception Throwable

nênFailRun

public boolean shouldFailRun ()

Trả về việc có dừng chạy mô-đun hay không.

Trả lại
boolean

nên thử lại

public boolean shouldRetry ()

Trả về việc có thử lại việc chuẩn bị mô-đun hay không.

Trả lại
boolean