Thử lạiThống kê

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Cấu trúc chứa số liệu thống kê cho phiên thử lại của một IRemoteTest . Không phải tất cả các trường đều có thể được điền tùy thuộc vào RetryStrategy .

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mAttemptIsolationCost

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

RetryStatistics ()

Phương pháp công khai

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Phương pháp trợ giúp để tổng hợp số liệu thống kê của một số lần thử lại.

static long isolationCostPerAttempt (int attempt, stats) isolationCostPerAttempt (int attempt, stats)

Lĩnh vực

mAttemptCô lậpChi phí

public  mAttemptIsolationCost

mThử lạiThất bại

public long mRetryFailure

mThử lạiThành công

public long mRetrySuccess

mThời gian thử lại

public long mRetryTime

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thử lạiThống kê

public RetryStatistics ()

Phương pháp công khai

tổng hợpThống kê

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Phương pháp trợ giúp để tổng hợp số liệu thống kê của một số lần thử lại.

Thông số
stats

Trả lại
RetryStatistics

cách lyChi phí mỗi lần thử

public static long isolationCostPerAttempt (int attempt, 
                 stats)

Thông số
attempt int

stats

Trả lại
long