SandboxConfigDump.DumpCmd

public static final enum SandboxConfigDump.DumpCmd
extends Enum< SandboxConfigDump.DumpCmd >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd >
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

xml đầy đủ dựa trên dòng lệnh sẽ được xuất ra

SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

Chỉ phần tử không được phiên bản của xml sẽ được xuất ra

SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

Một cấu hình sẵn sàng chạy sẽ được xuất ra

SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

Chế độ chỉ dùng để đổ mẫu thử.

SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

Chế độ đặc biệt cho phép hộp cát tạo ra một lớp hộp cát khác.

Phương thức công khai

static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)
static final DumpCmd[] values ()

giá trị liệt kê

FULL_XML

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

xml đầy đủ dựa trên dòng lệnh sẽ được xuất ra

NON_VERSIONED_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

Chỉ phần tử không được phiên bản của xml sẽ được xuất ra

RUN_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

Một cấu hình sẵn sàng chạy sẽ được xuất ra

STRICT_TEST

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

Chế độ chỉ dùng để đổ mẫu thử.

CHÊ ĐỘ KIỂM TRA

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

Chế độ đặc biệt cho phép hộp cát tạo ra một lớp hộp cát khác.

Phương thức công khai

giá trị của

public static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
SandboxConfigDump.DumpCmd

giá trị

public static final DumpCmd[] values ()

trả lại
DumpCmd[]