با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SandboxInvocationRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


تست های مرتبط با فراخوان را در جعبه شنی اجرا کنید.

خلاصه

سازندگان عمومی

SandboxInvocationRunner ()

روش های عمومی

static boolean prepareAndRun ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

تنظیمات را انجام دهید و تست ها را اجرا کنید.

سازندگان عمومی

SandboxInvocationRunner

public SandboxInvocationRunner ()

روش های عمومی

آماده و اجرا کنید

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

تنظیمات را انجام دهید و تست ها را اجرا کنید.

مولفه های
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

برمی گرداند
boolean درست است اگر فراخوانی موفقیت آمیز باشد. در غیر این صورت نادرست است.