SandboxInvocationRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


Chạy thử nghiệm liên quan đến lệnh gọi trong hộp cát.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxInvocationRunner ()

Phương pháp công khai

static boolean prepareAndRun ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

Thực hiện thiết lập và chạy thử nghiệm.

static void prepareSandbox ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

Bước chuẩn bị của sandbox

static boolean runSandbox ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

Bước thực hiện sandbox

static void teardownSandbox ( IConfiguration config)

Nhà thầu xây dựng công cộng

SandboxInvocationRunner

public SandboxInvocationRunner ()

Phương pháp công khai

chuẩn bịAndRun

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

Thực hiện thiết lập và chạy thử nghiệm.

Thông số
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

Trả lại
boolean Đúng nếu lời gọi thành công. Sai nếu không.

chuẩn bịSandbox

public static void prepareSandbox (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

Bước chuẩn bị của sandbox

Thông số
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

chạySandbox

public static boolean runSandbox (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

Bước thực hiện sandbox

Thông số
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

Trả lại
boolean

hộp cát xé nát

public static void teardownSandbox (IConfiguration config)

Thông số
config IConfiguration