با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TradefedSandboxFactory

public class TradefedSandboxFactory
implements ISandboxFactory extends Object implements ISandboxFactory

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


اجرای پیش فرض SandboxFactory

خلاصه

سازندگان عمومی

TradefedSandboxFactory ()

روشهای عمومی

ISandbox createSandbox ()

یک نمونه sandbox ایجاد می کند که می تواند برای اجرای فراخوانی استفاده شود

سازندگان عمومی

TradefedSandboxFactory

public TradefedSandboxFactory ()

روشهای عمومی

ایجادSandbox

public ISandbox createSandbox ()

یک نمونه sandbox ایجاد می کند که می تواند برای اجرای فراخوانی استفاده شود

برمی گردد
ISandbox ISandbox