TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


IScheduledInvocationListener sơ khai không làm gì cả.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công khai

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn tất, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

Nhà thầu xây dựng công cộng

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

Phương pháp công khai

lời mờiHoàn thành

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ lệnh gọi đã hoàn tất, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .