با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Runner با TradefedSandbox که به شما امکان می دهد sandbox را اجرا کنید.

خلاصه

کلاسهای تو در تو

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

یک مقاله خرد IScheduledInvocationListener که هیچ کاری انجام نمی دهد.

زمینه های

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

سازندگان عمومی

TradefedSandboxRunner ()

روشهای عمومی

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

روش اصلی برای اجرای دستور.

زمینه های

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

سازندگان عمومی

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

روشهای عمومی

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

برمی گردد
CommandRunner.ExitCode

اصلی

public static void main (String[] mainArgs)

مولفه های
mainArgs String

اجرا کن

public void run (String[] args)

روش اصلی برای اجرای دستور.

مولفه های
args String : نام پیکربندی برای اجرا و گزینه های آن