با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


یک سرویس گیرنده grpc برای درخواست اجرای ویژگی از سرور.

خلاصه

سازندگان عمومی

TradefedFeatureClient ()

روشهای عمومی

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

برای اجرا و بازگشت پاسخ ، یک ویژگی را به سرور اصلی درخواست کنید.

سازندگان عمومی

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

روشهای عمومی

بستن

public void close ()

triggerFeature

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

برای اجرا و بازگشت پاسخ ، یک ویژگی را به سرور اصلی درخواست کنید.

مولفه های
featureName String : نام ویژگی برای ماشه.

args : آرگومان برای فراخوانی ویژگی.

برمی گردد
FeatureResponse FeatureResponse .