TradefedTính năngKhách hàng

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Một máy khách grpc yêu cầu thực thi tính năng từ máy chủ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedFeatureClient ()

Phương pháp công cộng

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Yêu cầu một tính năng tới máy chủ chính để thực thi và trả về phản hồi.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TradefedTính năngKhách hàng

public TradefedFeatureClient ()

Phương pháp công cộng

đóng

public void close ()

tính năng kích hoạt

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Yêu cầu một tính năng tới máy chủ chính để thực thi và trả về phản hồi.

Thông số
featureName String : Tên của tính năng cần kích hoạt.

args : Các đối số để gọi tính năng.

Trả lại
FeatureResponse Một FeatureResponse .