קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


לקוח grpc לבקש ביצוע תכונה מהשרת.

סיכום

בוני ציבור

TradefedFeatureClient ()

שיטות ציבוריות

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

בקש תכונה לשרת הראשי לביצוע והחזרת התגובה.

בוני ציבור

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

שיטות ציבוריות

סגור

public void close ()

triggerFeature

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

בקש תכונה לשרת הראשי לביצוע והחזרת התגובה.

פרמטרים
featureName String : שם תכונת ההדק.

args : הטענות כדי להפעיל את התכונה.

החזרות
FeatureResponse FeatureResponse .