Quản lý thiết bịGrpcServer

public class DeviceManagementGrpcServer
extends DeviceManagementGrpc.DeviceManagementImplBase

java.lang.Object
com.proto.tradefed.device.DeviceQuản lýGrpc.DeviceQuản lýImplBase
com.android.tradefed.service.management.DeviceMan ManagementGrpcServer


Máy chủ GRPC cho phép đặt trước thiết bị từ Tradefed.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceManagementGrpcServer (int port, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)
DeviceManagementGrpcServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)
DeviceManagementGrpcServer (Server server, IDeviceManager deviceManager, ICommandScheduler scheduler)

Phương pháp công khai

ITestDevice getDeviceFromReservation (String reservationId)
void getDevicesStatus (GetDevicesStatusRequest request, StreamObserver<GetDevicesStatusResponse> responseObserver)
static Integer getPort ()

Trả về cổng được máy chủ sử dụng.

void releaseReservation (ReleaseReservationRequest request, StreamObserver<ReleaseReservationResponse> responseObserver)
void reserveDevice (ReserveDeviceRequest request, StreamObserver<ReserveDeviceResponse> responseObserver)
void shutdown ()

Dừng máy chủ grpc.

void start ()

Khởi động máy chủ grpc.

void stopLeasing (StopLeasingRequest request, StreamObserver<StopLeasingResponse> responseObserver)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Quản lý thiết bịGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (int port, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Thông số
port int

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Quản lý thiết bịGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (ServerBuilder<?> serverBuilder, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Thông số
serverBuilder ServerBuilder

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Quản lý thiết bịGrpcServer

public DeviceManagementGrpcServer (Server server, 
        IDeviceManager deviceManager, 
        ICommandScheduler scheduler)

Thông số
server Server

deviceManager IDeviceManager

scheduler ICommandScheduler

Phương pháp công khai

getDeviceFromReservation

public ITestDevice getDeviceFromReservation (String reservationId)

Thông số
reservationId String

Trả lại
ITestDevice

getDevicesStatus

public void getDevicesStatus (GetDevicesStatusRequest request, 
        StreamObserver<GetDevicesStatusResponse> responseObserver)

Thông số
request GetDevicesStatusRequest

responseObserver StreamObserver

getPort

public static Integer getPort ()

Trả về cổng được máy chủ sử dụng.

Trả lại
Integer

phát hànhĐặt chỗ

public void releaseReservation (ReleaseReservationRequest request, 
        StreamObserver<ReleaseReservationResponse> responseObserver)

Thông số
request ReleaseReservationRequest

responseObserver StreamObserver

dự trữThiết bị

public void reserveDevice (ReserveDeviceRequest request, 
        StreamObserver<ReserveDeviceResponse> responseObserver)

Thông số
request ReserveDeviceRequest

responseObserver StreamObserver

tắt

public void shutdown ()

Dừng máy chủ grpc.

bắt đầu

public void start ()

Khởi động máy chủ grpc.

dừng lại

public void stopLeasing (StopLeasingRequest request, 
        StreamObserver<StopLeasingResponse> responseObserver)

Thông số
request StopLeasingRequest

responseObserver StreamObserver