Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

TestInvocationManagementServer.InvocationInformation

public class TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.TestInvocationManagementServer.InvocationInformation


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final long invocationId

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder

Lĩnh vực

invocationId

public final long invocationId

ScheduleInvocationForwarder

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder