ตัวตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์

public class DeviceSettingChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceSettingChecker


ตรวจสอบว่าการตั้งค่าอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงานของโมดูลหรือไม่

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceSettingChecker ()

วิธีการสาธารณะ

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบหลังการดำเนินการทดสอบโมดูล

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบก่อนดำเนินการทดสอบโมดูล

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์

public DeviceSettingChecker ()

วิธีการสาธารณะ

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบหลังการดำเนินการทดสอบโมดูล คลาสย่อยควรแทนที่วิธีนี้หากต้องการตรวจสอบที่นี่ การใช้งานต้องส่งคืนค่า boolean เพื่อระบุว่าการตรวจสอบสถานะผ่านหรือล้มเหลว

พารามิเตอร์
device ITestDevice : ITestDevice ที่จะใช้ตรวจสอบ

การส่งคืน
StatusCheckerResult ผลการตรวจสอบสถานะระบบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException

ตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบก่อนดำเนินการทดสอบโมดูล คลาสย่อยควรแทนที่วิธีนี้หากต้องการตรวจสอบที่นี่ การใช้งานต้องส่งคืนค่า boolean เพื่อระบุว่าการตรวจสอบสถานะผ่านหรือล้มเหลว

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบสถานะของระบบ หลังจาก การทำงานของโมดูล และวิธีการนี้อาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแคชสถานะระบบบางอย่างก่อนการทำงานของโมดูล

พารามิเตอร์
device ITestDevice : ITestDevice ที่จะใช้ตรวจสอบ

การส่งคืน
StatusCheckerResult ผลการตรวจสอบสถานะระบบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException