DeviceStorageStatusChecker

public class DeviceStorageStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceStorageStatusChecker


Kiểm tra xem thiết bị có đủ dung lượng đĩa cho các phân vùng đã cho hay không.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceStorageStatusChecker ()

Phương thức công khai

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

DeviceStorageStatusChecker

public DeviceStorageStatusChecker ()

Phương thức công khai

kiểm tra trước khi thực hiện

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Bạn nên kiểm tra trạng thái hệ thống sau khi thực thi mô-đun và phương pháp này có thể được sử dụng cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache trạng thái hệ thống nhất định trước khi thực thi mô-đun.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException