KeyguardStatusChecker

public class KeyguardStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.KeyguardStatusChecker


Kiểm tra trạng thái bảo vệ phím sau khi thực hiện mô-đun.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

KeyguardStatusChecker ()

Phương thức công khai

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

KeyguardStatusChecker

public KeyguardStatusChecker ()

Phương thức công khai

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Kiểm tra tình trạng hệ thống sau khi thực hiện mô-đun thử nghiệm. Lớp con nên ghi đè phương thức này nếu muốn kiểm tra ở đây. Việc triển khai phải trả về giá trị boolean để cho biết kiểm tra trạng thái đã đạt hay chưa.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để chạy kiểm tra.

trả lại
StatusCheckerResult Kết quả kiểm tra trạng thái hệ thống

ném
DeviceNotAvailableException