StatusCheckerResult.CheckStatus

public static final enum StatusCheckerResult.CheckStatus
extends Enum< StatusCheckerResult.CheckStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus >
com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

kiểm tra trạng thái không thành công.

StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

kiểm tra trạng thái đã thành công

Phương pháp công cộng

static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)
static final CheckStatus[] values ()

Giá trị liệt kê

THẤT ​​BẠI

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

kiểm tra trạng thái không thành công. Có thể có thông báo lỗi (tùy chọn).

THÀNH CÔNG

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

kiểm tra trạng thái đã thành công

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
StatusCheckerResult.CheckStatus

giá trị

public static final CheckStatus[] values ()

Trả lại
CheckStatus[]