Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StatusCheckerResult

public class StatusCheckerResult
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult


Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.

Summary

Nested classes

enum StatusCheckerResult.CheckStatus

 

Public constructors

StatusCheckerResult()

Create a StatusCheckerResult with the default CheckStatus#FAILED status.

StatusCheckerResult(StatusCheckerResult.CheckStatus status)

Create a StatusCheckerResult with the given status.

Public methods

String getErrorMessage()

Returns the error message associated with a failure.

StatusCheckerResult.CheckStatus getStatus()

Returns the CheckStatus of the checker.

boolean isBugreportNeeded()

Returns whether or not a bugreport is needed in case of checker failure.

void setBugreportNeeded(boolean need)

Sets whether or not a bugreport is needed in case of checker failure.

void setErrorMessage(String message)

Sets the error message associated with a failure.

void setStatus(StatusCheckerResult.CheckStatus status)

Sets the CheckStatus of the checker.

Public constructors

StatusCheckerResult

public StatusCheckerResult ()

Create a StatusCheckerResult with the default CheckStatus#FAILED status.

StatusCheckerResult

public StatusCheckerResult (StatusCheckerResult.CheckStatus status)

Create a StatusCheckerResult with the given status.

Parameters
status StatusCheckerResult.CheckStatus: the CheckStatus

Public methods

getErrorMessage

public String getErrorMessage ()

Returns the error message associated with a failure. Can be null even in case of failures.

Returns
String

getStatus

public StatusCheckerResult.CheckStatus getStatus ()

Returns the CheckStatus of the checker.

Returns
StatusCheckerResult.CheckStatus

isBugreportNeeded

public boolean isBugreportNeeded ()

Returns whether or not a bugreport is needed in case of checker failure.

Returns
boolean

setBugreportNeeded

public void setBugreportNeeded (boolean need)

Sets whether or not a bugreport is needed in case of checker failure.

Parameters
need boolean

setErrorMessage

public void setErrorMessage (String message)

Sets the error message associated with a failure.

Parameters
message String

setStatus

public void setStatus (StatusCheckerResult.CheckStatus status)

Sets the CheckStatus of the checker.

Parameters
status StatusCheckerResult.CheckStatus