LockSettingsBaselineSetter

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Trình cài đặt để xóa cài đặt khóa màn hình.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Phương thức công khai

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

nhà thầu công cộng

LockSettingsBaselineSetter

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Thông số
object JSONObject

name String

ném
JSONException

Phương thức công khai

đặt đường cơ sở

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Đặt cài đặt cơ bản cho thiết bị.

Thông số
mDevice ITestDevice

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException