การตั้งค่า BaselineSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


ตัวตั้งค่าทั่วไปเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ผ่าน ITestDevice.setSetting

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

วิธีการสาธารณะ

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

ผู้สร้างสาธารณะ

การตั้งค่า BaselineSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

พารามิเตอร์
object JSONObject

name String

พ่น
JSONException

วิธีการสาธารณะ

กำหนดพื้นฐาน

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

พารามิเตอร์
mDevice ITestDevice

ส่งคืน
boolean

พ่น
DeviceNotAvailableException