การตั้งค่าแอพ

public class AppSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AppSetup


ITargetPreparer ที่ติดตั้ง apk และการทดสอบ

ต้องการ 'aapt' บน PATH เมื่อตั้งค่า --uninstall

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

การตั้งค่าแอพ

public AppSetup ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

พ่น
DeviceNotAvailableException