DefaultTestsZipInstaller

public class DefaultTestsZipInstaller
extends Object implements ITestsZipInstaller

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.DefaultTestsZipInstaller


מימוש ברירת מחדל של מתקין zip בדיקות.

סיכום

בנאים ציבוריים

DefaultTestsZipInstaller ()

בנאי ברירת מחדל.

DefaultTestsZipInstaller ( skipList) DefaultTestsZipInstaller ( skipList)

בנאי נוחות זה מאפשר למתקשר להגדיר את רשימת הדילוגים ישירות, במקום להתקשר setDataWipeSkipList( ) setDataWipeSkipList( ) בנפרד.

DefaultTestsZipInstaller (String... skipList)

בנאי נוחות זה מאפשר למתקשר להגדיר את רשימת הדילוגים ישירות, במקום להתקשר setDataWipeSkipList( ) setDataWipeSkipList( ) בנפרד.

שיטות ציבוריות

void deleteData ( ITestDevice device)

מסיר את כל הקבצים/ספריות מ- /data במכשיר שצוין, למעט אלו שלא נכללו ברשימת הדילוגים.

getDataWipeSkipList ()

קבל את ספריית הספריות למחיקה, המשמשת לבדיקה בלבד.

void pushTestsZipOntoData ( ITestDevice device, IDeviceBuildInfo deviceBuild)

דוחף את התוכן של קובץ tests.zip אל מחיצת הנתונים של המכשיר.

יישום זה יאתחל את המכשיר לארץ המשתמש לפני שתמשיך.

void setDataWipeSkipList ( skipList) setDataWipeSkipList ( skipList)

מגדיר את רשימת הנתיבים תחת /data כדי למנוע ניקוי.

void setDataWipeSkipList (String... skipList)

מגדיר את רשימת הנתיבים תחת /data כדי למנוע ניקוי.

בנאים ציבוריים

DefaultTestsZipInstaller

public DefaultTestsZipInstaller ()

בנאי ברירת מחדל.

DefaultTestsZipInstaller

public DefaultTestsZipInstaller ( skipList)

בנאי נוחות זה מאפשר למתקשר להגדיר את רשימת הדילוגים ישירות, במקום להתקשר setDataWipeSkipList( ) setDataWipeSkipList( ) בנפרד.

פרמטרים
skipList : אוסף הנתיבים תחת /data שיש לשמור בעת ניקוי מערכת הקבצים @see #setDataWipeSkipList

DefaultTestsZipInstaller

public DefaultTestsZipInstaller (String... skipList)

בנאי נוחות זה מאפשר למתקשר להגדיר את רשימת הדילוגים ישירות, במקום להתקשר setDataWipeSkipList( ) setDataWipeSkipList( ) בנפרד.

פרמטרים
skipList String : אוסף הנתיבים תחת /data שיש לשמור בעת ניקוי מערכת הקבצים @see #setDataWipeSkipList

שיטות ציבוריות

למחוק נתונים

public void deleteData (ITestDevice device)

מסיר את כל הקבצים/ספריות מ- /data במכשיר שצוין, למעט אלו שלא נכללו ברשימת הדילוגים.

הטמעה תעצור את זמן הריצה במכשיר. מומלץ מאוד לאתחל את המכשיר עם השלמת שיטה זו.

פרמטרים
device ITestDevice : ה- ITestDevice שיש לפעול לפיו

זורק
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

getDataWipeSkipList

public  getDataWipeSkipList ()

קבל את ספריית הספריות למחיקה, המשמשת לבדיקה בלבד.

החזרות
קבוצת הספריות שיש לדלג עליהן בעת ​​מחיקת ספריה

pushTestsZipOntoData

public void pushTestsZipOntoData (ITestDevice device, 
                IDeviceBuildInfo deviceBuild)

דוחף את התוכן של קובץ tests.zip אל מחיצת הנתונים של המכשיר.

יישום זה יאתחל את המכשיר לארץ המשתמש לפני שתמשיך. זה גם יעצור את זמן הריצה של אנדרואיד ותשאיר אותו עם החזרה

פרמטרים
device ITestDevice : ה- ITestDevice להבהב, ההנחה היא במצב adb.

deviceBuild IDeviceBuildInfo : ה- IDeviceBuildInfo שמכיל את הבדיקות zip to flash

זורק
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setDataWipeSkipList

public void setDataWipeSkipList ( skipList)

מגדיר את רשימת הנתיבים תחת /data כדי למנוע ניקוי.

פרמטרים
skipList : רשימת הספריות שיש לדלג עליהן.

שים לב שהפירוט של רשימת הדילוגים הוא ילדים ישירים של /data .

setDataWipeSkipList

public void setDataWipeSkipList (String... skipList)

מגדיר את רשימת הנתיבים תחת /data כדי למנוע ניקוי.

פרמטרים
skipList String : רשימת הספריות שיש לדלג עליהן.

שים לב שהפירוט של רשימת הדילוגים הוא ילדים ישירים של /data .