อุปกรณ์ActionTargetPreparer

public class DeviceActionTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceActionTargetPreparer


ITargetPreparer เพื่อดำเนินการกับอุปกรณ์

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceActionTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

แทรกอินสแตนซ์ ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์ActionTargetPreparer

public DeviceActionTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

แทรกอินสแตนซ์ ITestLogger

พารามิเตอร์
testLogger ITestLogger

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
TargetSetupError