DeviceCleaner.PostCleanupAction

public static final enum DeviceCleaner.PostCleanupAction
extends Enum< DeviceCleaner.PostCleanupAction >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction >
com.android.tradefed.targetprep.DeviceCleaner.PostCleanupAction


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

không có hành động dọn dẹp bài

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

tắt màn hình sau hành động dọn dẹp

DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

tắt màn hình và dừng thời gian chạy sau hành động dọn dẹp

Phương pháp công khai

static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)
static final PostCleanupAction[] values ()

Giá trị liệt kê

KHÔNG CÓ

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction NONE

không có hành động dọn dẹp bài

TẮT MÀN HÌNH

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF

tắt màn hình sau hành động dọn dẹp

SCREEN_OFF_AND_STOP

public static final DeviceCleaner.PostCleanupAction SCREEN_OFF_AND_STOP

tắt màn hình và dừng thời gian chạy sau hành động dọn dẹp

Phương pháp công khai

giá trị của

public static DeviceCleaner.PostCleanupAction valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
DeviceCleaner.PostCleanupAction

giá trị

public static final PostCleanupAction[] values ()

Trả lại
PostCleanupAction[]