Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceFailedToBootError

public class DeviceFailedToBootError
extends BuildError

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.BuildError
com.android.tradefed.targetprep.DeviceFailedToBootError


Bị ném nếu một thiết bị không khởi động được sau khi được flash bằng bản dựng.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor)

Hàm tạo này không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier)

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, ErrorIdentifier errorId)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

DeviceFailedToBootError (String reason, DeviceDescriptor descriptor, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

nhà thầu công cộng

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor)

Hàm tạo này không được dùng nữa.
Thay vào đó, hãy sử dụng DeviceFailedToBootError(String, com.android.tradefed.command.remote.DeviceDescriptor, com.android.tradefed.result.error.ErrorIdentifier)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

Thông số
reason String : một thông báo lỗi cung cấp thêm chi tiết về lỗi khởi động

descriptor DeviceDescriptor : bộ mô tả của thiết bị liên quan đến ngoại lệ

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        ErrorIdentifier errorId)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

Thông số
reason String : một thông báo lỗi cung cấp thêm chi tiết về lỗi khởi động

descriptor DeviceDescriptor : bộ mô tả của thiết bị liên quan đến ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

DeviceFailedToBootError

public DeviceFailedToBootError (String reason, 
        DeviceDescriptor descriptor, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Xây dựng một (@link DeviceFailedToBootError} mới với thông báo lỗi chi tiết.

Thông số
reason String : một thông báo lỗi cung cấp thêm chi tiết về lỗi khởi động

descriptor DeviceDescriptor : bộ mô tả của thiết bị liên quan đến ngoại lệ

cause Throwable : Nguyên nhân ban đầu của ngoại lệ

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.