ปิดใช้งาน SELinuxTargetPreparer

public class DisableSELinuxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DisableSELinuxTargetPreparer


ตัวเตรียมเป้าหมายที่ปิดใช้งาน SELinux หากเปิดใช้งาน

จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อรื้อทิ้ง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

ปิดใช้งาน SELinuxTargetPreparer

public DisableSELinuxTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

พ่น
DeviceNotAvailableException