با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

FlashingResourcesParser. محدودیت

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Contraint


یک رابط فیلتر کردن ، در نظر گرفته شده برای اجازه دادن به FlashingResourcesParser برخی از منابع را که ممکن است استفاده کند نادیده بگیرد

خلاصه

روشهای عمومی

abstract boolean shouldAccept (String item)

بررسی کنید آیا مورد ارائه item از محدودیت عبور می کند.

روشهای عمومی

باید بپذیرم

public abstract boolean shouldAccept (String item)

بررسی کنید آیا مورد ارائه item از محدودیت عبور می کند.

مولفه های
item String

برمی گردد
boolean true برای پذیرش ، false برای رد کردن