FlashingResourcesParser.Constraint

public static interface FlashingResourcesParser.Constraint

com.android.tradefed.targetprep.FlashingResourcesParser.Constraint


Giao diện lọc, nhằm cho phép FlashingResourcesParser bỏ qua một số tài nguyên mà nó có thể sử dụng

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract boolean shouldAccept (String item)

Kiểm tra xem item được cung cấp có vượt qua ràng buộc hay không.

Phương pháp công cộng

nên chấp nhận

public abstract boolean shouldAccept (String item)

Kiểm tra xem item được cung cấp có vượt qua ràng buộc hay không.

Thông số
item String

Trả lại
boolean true để chấp nhận, false để từ chối