Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption

public static final enum IDeviceFlasher.UserDataFlashOption
extends Enum<IDeviceFlasher.UserDataFlashOption>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.targetprep.IDeviceFlasher.UserDataFlashOption>
     ↳ com.android.tradefed.targetprep.IDeviceFlasher.UserDataFlashOption


Enum of options for handling the userdata image

Summary

Enum values

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  FLASH

flash the given userdata image on device  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  FLASH_IMG_ZIP

flash the userdata image included in device image zip  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  FORCE_WIPE

wipe the device's userdata partition using fastboot erase, even if it's unadvised  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  RETAIN

leave the userdata partition as is  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  TESTS_ZIP

push the contents of the tests zip file onto the device's userdata partition  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  WIPE

wipe the device's userdata partition using fastboot erase, if supported by device  

IDeviceFlasher.UserDataFlashOption  WIPE_RM

delete content from the device's /data partition using adb shell rm  

Public methods

static IDeviceFlasher.UserDataFlashOption valueOf(String name)
static final UserDataFlashOption[] values()

Enum values

FLASH

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH

flash the given userdata image on device

FLASH_IMG_ZIP

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FLASH_IMG_ZIP

flash the userdata image included in device image zip

FORCE_WIPE

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption FORCE_WIPE

wipe the device's userdata partition using fastboot erase, even if it's unadvised

RETAIN

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption RETAIN

leave the userdata partition as is

TESTS_ZIP

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption TESTS_ZIP

push the contents of the tests zip file onto the device's userdata partition

WIPE

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE

wipe the device's userdata partition using fastboot erase, if supported by device

WIPE_RM

public static final IDeviceFlasher.UserDataFlashOption WIPE_RM

delete content from the device's /data partition using adb shell rm

Public methods

valueOf

public static IDeviceFlasher.UserDataFlashOption valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption

values

public static final UserDataFlashOption[] values ()

Returns
UserDataFlashOption[]