IFlashingTài nguyênRetriever

public interface IFlashingResourcesRetriever

com.android.tradefed.targetprep.IFlashingResourcesRetriever


Giao diện truy xuất các file ảnh phụ trợ cần thiết để flash thiết bị.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract File retrieveFile (String imageName, String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Phương pháp công khai

lấy tập tin

public abstract File retrieveFile (String imageName, 
                String version)

Trả về tệp hình ảnh với tên và phiên bản đã cho

Thông số
imageName String : tên của hình ảnh (tức là radio)

version String : phiên bản của file cần trả về

Trả lại
File một hình ảnh cục bộ tạm thời ERROR(/File)

Ném
TargetSetupError nếu không thể tìm thấy tập tin