IHostCleaner

public interface IHostCleaner

com.android.tradefed.targetprep.IHostCleaner


Dọn dẹp máy chủ sau khi chạy thử xong.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void cleanUp ( IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Làm sạch máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Phương pháp công khai

dọn dẹp

public abstract void cleanUp (IBuildInfo buildInfo, 
                Throwable e)

Làm sạch máy chủ (xóa các tệp tmp, v.v.).

Thông số
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo .

e Throwable : Throwable đã kết thúc bài kiểm tra.