ITargetCleaner

public interface ITargetCleaner
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


Giao diện này không được dùng nữa.
TearsDown đã được chuyển sang giao diện ITargetPreparer cơ sở.

Dọn dẹp thiết bị mục tiêu sau khi quá trình chạy thử kết thúc.

Ví dụ: xóa phần mềm, thu thập số liệu, xóa tệp tạm thời, v.v.

Lưu ý rằng nhiều ITargetCleaner có thể được chỉ định trong một cấu hình.