ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo

public static class ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một mô-đun

Tóm lược

Lĩnh vực

public final boolean isApk

public final String packageName

public final String versionCode

Các nhà xây dựng công cộng

ModuleInfo (String packageName, String versionCode, boolean isApk)

Lĩnh vực

isApk

public final boolean isApk

tên gói hàng

public final String packageName

versionCode

public final String versionCode

Các nhà xây dựng công cộng

ModuleInfo

public ModuleInfo (String packageName, 
        String versionCode, 
        boolean isApk)

Thông số
packageName String

versionCode String

isApk boolean