Trình chuẩn bị nhật ký phục hồi

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Trình chuẩn bị mục tiêu được sử dụng để thu thập nhật ký trước khi khôi phục.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RecoveryLogPreparer ()

Phương pháp công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInformation)

Phương pháp được bảo vệ

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị nhật ký phục hồi

public RecoveryLogPreparer ()

Phương pháp công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Tiêm phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

khởi động lạiThiết bị

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException