RunOnCloneProfileTargetPreparer

public class RunOnCloneProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnCloneProfileTargetPreparer


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnCloneProfileTargetPreparer ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnCloneProfileTargetPreparer

public RunOnCloneProfileTargetPreparer ()