Trình chuẩn bị BaseMultiTarget

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


Việc triển khai cơ sở IMultiTargetPreparer cho phép vô hiệu hóa đối tượng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và phân tích).

final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ bỏ qua việc chia nhỏ.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước chia nhỏ trong đối tượng hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình chuẩn bị BaseMultiTarget

public BaseMultiTargetPreparer ()

Phương pháp công cộng

bị vô hiệu hóa

public final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và phân tích). Sai nếu không.

Trả lại
boolean

isTearDownĐã tắt

public final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ bỏ qua việc chia nhỏ. Sai nếu không.

Trả lại
boolean

setDisable

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không. Bị tắt có nghĩa là nên bỏ qua cả bước thiết lập và bước chia nhỏ. Có thể được sử dụng để tắt một đối tượng theo mặc định trong hàm tạo mặc định.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng sẽ được đặt vào.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước chia nhỏ trong đối tượng hay không. Bước thiết lập vẫn được thực hiện.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng sẽ được đặt vào.