با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


حاشیه نویسی جعلی به معنای حمل سیاهه های مربوط به خبرنگاران است.

خلاصه

زمینه های

public mLogs

سازندگان عمومی

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

روش های عمومی

Class<? extends Annotation> annotationType ()

زمینه های

mLogs

public  mLogs

سازندگان عمومی

LogAnnotation

public LogAnnotation ( logs)

مولفه های
logs

روش های عمومی

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

برمی گرداند
Class<? extends Annotation>