Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang nhật ký cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mLogs

Các nhà xây dựng công cộng

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Phương pháp công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mLogs

public  mLogs

Các nhà xây dựng công cộng

LogAnnotation

public LogAnnotation ( logs)

Thông số
logs

Phương pháp công khai

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Lợi nhuận
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Lợi nhuận
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int