DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


คำอธิบายประกอบปลอมหมายถึงการพกพาบันทึกไปยังนักข่าว

สรุป

เขตข้อมูล

public mLogs

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

วิธีการสาธารณะ

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

เขตข้อมูล

mLogs

public  mLogs

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

บันทึกคำอธิบายประกอบ

public LogAnnotation ( logs)

พารามิเตอร์
logs

วิธีการสาธารณะ

คำอธิบายประกอบประเภท

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

การส่งคืน
Class<? extends Annotation>

เท่ากับ

public boolean equals (Object other)

พารามิเตอร์
other Object

การส่งคืน
boolean

แฮชโค้ด

public int hashCode ()

การส่งคืน
int