DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Chú thích giả nhằm mục đích mang nhật ký đến cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mLogs

Nhà thầu xây dựng công cộng

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Phương pháp công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mLog

public  mLogs

Nhà thầu xây dựng công cộng

Chú thích nhật ký

public LogAnnotation ( logs)

Thông số
logs

Phương pháp công khai

loại chú thích

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Trả lại
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại
int