با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


حاشیه نویسی جعلی برای رساندن معیارها به خبرنگاران.

خلاصه

زمینه های

public mMetrics

سازندگان عمومی

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

روش های عمومی

Class<? extends Annotation> annotationType ()

زمینه های

mMetrics

public  mMetrics

سازندگان عمومی

MetricAnnotation

public MetricAnnotation ( metrics)

مولفه های
metrics

روش های عمومی

نوع حاشیه نویسی

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

برمی گرداند
Class<? extends Annotation>