Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation


Chú thích giả có nghĩa là mang các chỉ số cho các phóng viên.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mMetrics

Các nhà xây dựng công cộng

MetricAnnotation ( metrics) MetricAnnotation ( metrics)

Phương pháp công khai

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Lĩnh vực

mMetrics

public  mMetrics

Các nhà xây dựng công cộng

MetricAnnotation

public MetricAnnotation ( metrics)

Thông số
metrics

Phương pháp công khai

annotationType

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Lợi nhuận
Class<? extends Annotation>

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Lợi nhuận
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int