DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData
extends ExternalResource

java.lang.Object
org.junit.rules.ExternalResource
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData


Triển khai ExternalResourceTestRule . Quy tắc này cho phép ghi nhật ký trong trường hợp thử nghiệm (bên trong @Test). Nó đảm bảo rằng danh sách nhật ký được làm sạch giữa các lần kiểm tra, do đó, đối tượng quy tắc tương tự có thể được sử dụng lại.

Example:
 @Rule
 public TestLogData logs = new TestLogData();

 @Test
 public void testFoo() {
   logs.addTestLog("logcat", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile));
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   logs.addTestLog("logcat2", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile2));
 }
 

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestLogData ()

Phương pháp công khai

final void addTestLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)
Statement apply (Statement base, Description description)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Dữ liệu nhật ký kiểm tra

public TestLogData ()

Phương pháp công khai

thêmTestLog

public final void addTestLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Thông số
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource

áp dụng

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

Thông số
base Statement

description Description

Trả lại
Statement