DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics
extends ExternalResource

java.lang.Object
org.junit.rules.ExternalResource
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics


Triển khai ExternalResourceTestRule . Quy tắc này cho phép ghi lại số liệu trong trường hợp thử nghiệm (bên trong @Test). Nó đảm bảo rằng bản đồ số liệu được làm sạch giữa các lần kiểm tra, do đó, đối tượng quy tắc tương tự có thể được sử dụng lại.

Example:
 @Rule
 public TestMetrics metrics = new TestMetrics();

 @Test
 public void testFoo() {
   metrics.addTestMetric("key", "value");
   metrics.addTestMetric("key2", "value2");
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   metrics.addTestMetric("key3", "value3");
 }
 

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestMetrics ()

Phương pháp công khai

void addTestMetric (String key, MetricMeasurement.Metric metric)

Ghi nhật ký mục nhập số liệu ở định dạng nguyên mẫu cho trường hợp thử nghiệm.

void addTestMetric (String key, String value)

Ghi nhật ký mục nhập số liệu cho trường hợp thử nghiệm.

Statement apply (Statement base, Description description)

Phương pháp được bảo vệ

void after ()
void before ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Số liệu kiểm tra

public TestMetrics ()

Phương pháp công khai

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        MetricMeasurement.Metric metric)

Ghi nhật ký mục nhập số liệu ở định dạng nguyên mẫu cho trường hợp thử nghiệm. Mỗi khóa trong trường hợp thử nghiệm phải là duy nhất nếu không nó sẽ ghi đè giá trị trước đó.

Thông số
key String : Khóa của số liệu.

metric MetricMeasurement.Metric : Giá trị được liên kết với khóa.

addTestMetric

public void addTestMetric (String key, 
        String value)

Ghi nhật ký mục nhập số liệu cho trường hợp thử nghiệm. Mỗi khóa trong trường hợp thử nghiệm phải là duy nhất nếu không nó sẽ ghi đè giá trị trước đó.

Thông số
key String : Khóa của số liệu.

value String : Giá trị liên quan đến khóa.

áp dụng

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

Thông số
base Statement

description Description

Trả lại
Statement

Phương pháp được bảo vệ

sau đó

protected void after ()

trước

protected void before ()